Reglement 

Reglement Hobby Kampeerauto Club (vriendenkring)

Doorstart van de KvK ingeschreven Hobby Kampeerauto Club opgericht 26-01-2001

Doel van de vereniging:

Is het onderhouden van vriendschappelijke contacten door middel van het in stand houden van de Hobby-kampeerauto types. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door :

· Het organiseren van evenementen

  • Het uitwisselen van informatie op het gebied van de kampeerauto
  • Het verzorgen van een informatieblad en/of nieuwsbrief

Lidmaatschap:

  • Leden dienen in het bezit te zijn van een Hobby kampeerauto, bij het aangaan van het lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap wordt met stilzwijgende velenging telkens voor 1 kalenderjaar verlengd.
  • Opzegging dient minimaal 1 maand voor nieuw kalenderjaar, schriftelijk met handtekening, door de vereniging te zijn ontvangen.
  • Tussentijdse beëindiging is allen mogelijk in uitzonderingsgevallen (bijv. verkoop Hobby-kampeerauto). Bij tussentijdse beëindiging zal niet standaard restitutie van contributie worden verleent.
  • In uitzonderingsgevallen kan ook het bestuur een lidmaatschap opzeggen (termijn 1 maand)

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan ook per direct worden opgezegd.

  • Minimaal 1 maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarvan notulen worden gemaakt.
  • Daarbij is dan een financieel verslag aanwezig en vind er een kascontrole plaats. ( door 2 leden)

Contributie:

Deze dient voor 31-12 voldaan te zijn en uiterlijk per 15-01 door de vereniging te zijn ontvangen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 (natuurlijke) personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 (volle) jaren, een aftredend bestuurslid is onmiddellijk benoembaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt teven toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Tijdens de ledenvergadering worden beslissingen / besluiten genomen door de meerderheid van de leden. Het bestuur handelt overeenkomstig het besluit van de leden, maar heeft de bevoegdheid om, indien nodig, besluiten van de leden ongedaan te maken.

Uitgaven:

Voor het aankopen van goederen of het aangaan van huurovereenkomsten ten behoeve van de vereniging, van meer dan € 100,-- is ten alle tijden toestemming nodig van twee bestuursleden, waarbij een van hen de penningmeester dient te zijn.

Opgemaakt december 2018 Swifterbant.